درباره محسن شجعانی
____________
گرچه درباره خود نوشتن کار آسانی نیست ولیکن در دنیای سرعت طلب اینترنت، خیلی سریع و صریح باید گفت:
در سال 1349 به دنیا آمدم، تا اواخر سال 1374 هزار و یک جور کار کردم تا اینکه در اواسط سال 1375 بعد از شش ماه آموزش دیدن در مؤسسه زبان کیش (شعبه ناهید) به عنوان ادامه مطلب
درباره ROFA
_____________
Reference Oriented Formalistic Approach: ROFA
رویکرد شکل گرای مرجع مدار ابتدا ROCA بود:
(Reference Oriented Communicative Approach) رویکرد ارتباطی مرجع مدار.
بعد از خود پرسیدم: «کدام ارتباط؟!» «ارتباطی وجود ادمه مطلب