فیه ما فیه!


 

 

 

I ............... like chocolate when I was a child.

A) *              B) heart                C)  used to               D)enlightened 
 

 

بچه که بودم شکلات دوست.............
الف) دارم
ب) داشتم
ج) داریم
د) داشتندی

بدون شرح!

 

فاجعه

I............... like chocolate when I was a child.
 

بدون شرح (حتی برای شما دوست عزیز!)

زندگی شیرین میشود


 

I used to like chocolate when I was a child.
 

 

صفحه اصلی                     فهرست یادداشتهای فارسی