Should have done

این درس گرامری در واقع یه جور «عجب غلطی کردم» به شمار می آید!
قبل از هر چیزی به این جمله توجه کنید:
.He is a has-been
در نگاه اول به ظاهر ممکن است این جمله را یک اشتباه گرامری تصور کنید. اما عبارت has-been در دیکشنری ثبت شده است. has-been به کسی اطلاق میشود که روزی برای خودش کسی بوده ولی الان فراموش شده است. در واقع has-been را میتوان معادلی برای کلمه finished قرار داد. مثلاً میگوییم:
.Behrooz Vosooghi is a has-been

یعنی بهروز وثوقی زمانی برای خودش کسی بوده اما حالا دیگه نیست.
بنابراین: I have done X هم یعنی X را انجام داده ام و تمام شده رفته پی کارش!!! حال اگر Should را به این ساختار اضافه کنیم تغییری در آن حاصل میشود.
I should tell you یعنی «باید بهت بگم» ولی I should have told you یعنی باید بهت میگفتم ولی نگفتم و عجب ...ی کردم.


 
X should (not) have done X

 
.You shouldn't have told me
.You shouldn't have called her
.They shouldn't have had breakfast
.They shouldn't have had a child
نباید بهم میگفتی (=گفتی)
باید بهش زنگ میزدی (= نزدی)
نباید صبحونه میخوردن (=خوردن)
نباید بچه دار میشدن (شدن)


حال اگر شنیدید کسی میگوید my should-have-dones تعجب نکنید. این عبارت یعنی کارهایی که باید میکردم ولی نکردم.
.There are a lot of should-have-dones in my life
 
تو زندگی کارهای زیادی رو باید انجام میدادم ولی ندادم.