متن پادکست درس نه

The..., the...
 
The more I smoke, the more I wanna smoke.
The more I practice, the more I wanna practice.
The more drugs I do, the more drugs I wanna do.
The more movies I see, the more movies I wanna see.